Tuen Mun Heritage Image Database = 屯門風物志圖片庫
屯門大事記
 節錄自 《屯門風物志》42-43 頁。
公元前4000年 先民在屯門地域沿海地帶生活。
公元前214年 秦始皇平定百越, 設南海郡。屯門地域屬南海郡番禺縣管轄。
公元前206年 漢初,屯門地域改屬博羅縣管轄。
公元前111年 漢 武帝平南粵,復置南海郡。屯門地域改屬南海郡番禺縣管轄。
331年 東晉時南海郡劃出部分為東莞郡,屯門地域改屬東莞郡寶安縣管轄。東晉末杯渡襌師南來駐錫屯門青山。
733年 唐朝政府設屯門軍鎮,管轄南頭及屯門一帶,治所屯門鎮設於南頭。屯門地域屬南海郡寶安縣管轄。
757年 寶安縣改東莞縣,屯門轉屬東莞縣管轄。
南漢 南漢於屯門設靖海都廵,建軍寨。
宋朝 於屯門置廵檢司。
1277年 宋帝昰被蒙古軍追趕,曾於屯門龍鼓灘避禍。
宋末元初 陶族於寶安縣舉族南遷,於屯門開村。
1521年 葡萄牙人此前佔據屯門,為廣東水師撃退。
1573年 明朝政府於南頭所在地設新安縣,屯門改屬新安縣。
1898年 中英兩國簽訂《展拓香港界址專條》 ,英國租借新界九十九年。
 

Pg 1 | Pg 2