Mobile menu

吳天海-有線寬頻通訊有限公司主席、總裁兼行政總裁 (21 Apr 2006)

Printer-friendlyPrinter-friendly

十三年前,有線電視成立,目前已經發展到全數碼電視廣播。經歷這十多個年頭,有線電視在成立八年後才有營餘,而且政府期後亦引入多個收費電視牌照,增加競爭,不過,一直帶領公司應戰?統帥,有線寬頻通訊有限公司主席、總裁兼行政總裁吳天海,就一直對公司不離不棄。七十年代未,吳天海開始加入包氏旗下?環球船務工作,雖然他期間曾經轉投廣告界,但係始終都重投包氏九龍倉集團,而且現在更加係集團?副主席。員工?眼中係認為,吳天海是一個『七十一』工作的勤力上司,而且EQ極高,但係在德國主修數學?吳天海就話,十三年前他對電視行業都係從零開始,只是他喜歡不斷學習,而最重要是他憑著一份堅持,因為他深信自己已經找到正確目標方向呢個信信念。

Program: 
與CEO對話
Publish Date: 
Friday, April 21, 2006
Station: 
RTHK
Read more in library record
To access "Lingnan Access Only" Video programmes (e.g. Local TV Programmes on Demand) using thrid-party ISP, you need to use Lingnan University SSL VPN service. For more information on installation of the service, please visit Lingnan University VPN Connection