Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

五夜講場-歷史係咁話

 五夜講場-歷史係咁話。浸會大學教授、講師及熟悉中國歷史同好,與觀眾縱橫浩瀚歷史汪洋,重新發現中國文化、社會的前世今生。