Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

頭條新聞

不做中國的路人十八個人見死不救,民眾怒斥不要做中國的路人。﹝歌曲:我心不死 歌手:陳慧嫻﹞太后與小豪子 – 善有惡報,惡有善報? 如果范婦人跌倒,太后會同佢講:呢件係不幸既事情,但我咩都睇唔到,我無權決定,應唔應該扶你,拜拜。原形畢露范太形容六四係「不幸事件」,引來天安門母親猛烈批評,范太原形畢露鳥。