Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

鏗鏘集

<p>節目講述台灣總統選舉,文史評論家李敖在新黨力邀下參選,由局外跳進局內,親身經歷這次選舉。李敖用他獨特的歷史觀點剖析這埸總統選舉戰。</p>